Olstrup Kirke

Olstrup Kirke

 

Først i 1803 blev den lille ensomt beliggende Olstrup Kirke, der havde sit udspring i et kapel ved den hellige Sankt Olufs kilde - hvoraf der endnu er spor i beplantningen i marken nordvest for kirken - formelt koblet til Lungholm ved stamhuset Sønderkarles oprettelse. Siden 1726 havde kirken været knyttet til Højbygård, hvorunder den kom til at høre, da kronen solgte ud af sine lollandske besiddelser efter nedlæggelsen af ryttergodset samme år.

 

Til trods for at Lungholm lå i Olstrup sogn og i umiddelbar nærhed af Tågerup Kirke - der siden 1725 hørte under Aalholm - var det den fjernereliggende Errindlev Kirke, der i århundrede fungerede som gårdens hovedkirke. I 1699 modtog daværende ejere af Lungholm, Flemming Holck og Margretha Rodsteen, patronatsretten til Errindlev Kirke, som blev ægteparrets sidste hvilested ved deres død i 1701 og 1711. Ved boopgørelsen efter Margretha Rodsteen samme år hun gik bort, var Errindlev Kirke den eneste kirke under Lungholm og blev da takseret til "… 377 rigsdaler 4 skilling 14 mark".

 

Ved oprettelsen af stamhuset Sønderkarle i 1803 fulgte seks kirker med - Torslunde, Nebbelunde, Ringbølle, Sædinge og Olstrup med Højbygård og Errindlev Kirke med Lungholm. I de følgende generationer efter fungerede Errindlev Kirke endnu som hovedkirke for baroniet, som også foretrak denne som begravelseskirke - i første omgang ved bisættelser i tårnrummet og fra 1872 på et muret familiegravsted ved indgangen til kirkegården. Alt imens henlevede Olstrup Kirke en stille tilværelse uden den store opmærksomhed fra baroniets side.

 

I 1856 opførtes "lille nyt hus til aftrædelse for præsten" ved kirkegården, formentlig samme hus som i 1892 omtales som "Huset ved Olstrup Kirke [med] Kjøkken, Stue, Sovekammer og Entreen samt Præstens Stue". Det knep bl.a. med varmen i kirken, og i maj 1882 ansøgte 43 husstande i sognet baroniet om "… at faae anbragt en Kakkelovn eller Varmeapparat i Olstrup Kirke til brug under Gudstjenesten paa Søn- og Helligdagene om Vinteren. I den Forventning at vort Andragende bliver bevilget af Vedkommende, har man i Sognet indsamlet den Capital, som man anseer for tilstrækkeligt til Anskaffelsen af Brændematerialet for den kommende Vinter, og som er tilstede med et Beløb af 31 Kr., og desuden er samme Beløb sikkert aarlig indtil videre." Ovnen må være blevet bevilliget, for i baroniet Sønderkarles Kirkeprotokol ved synet i 1898 fremgår det, at kakkelovnen var efterset og rørene fornyet. Det fremgår i samme syn, at arkitekt H.C. Glahn, der samtidig stod over opførslen af flere funktionærhuse og få år senere skulle projektere udvidelsen af hovedbygningen, havde udarbejdet et overslag for en større renovering af kirken, som må være igangsat i årene omkring.

 

Den sidste større udbygning af Lungholm omkring 1900 satte således også sine spor på Olstrup Kirke. I 1928 blev kirken valgt som det sidste hvilested for Poul Abraham Bertouch-Lehn, der her have ladet opføre et privat gravkapel i det område af kirkegården, som i 1882 var projekteret udvidet. Efter mere end 100 års ejerskab og over 300 års naboskab blev Olstrup Kirke endelig hovedkirken for Lungholm.