Ugleholt skov

Ugleholt skov

 

Centralt i etableringen af Knuthenlund i 1729 står Ugleholt Skov, hvis skovridergård også blev udvalgt som centrum for den nye driftenhed. Ugleholt Skov er resterne af et større skovområde, der tidligere dækkede området, og som var en del af det eng-, skov- og overdrevsområde, der dominerede landskabet. I 1722 erhvervede Adam Christopher greve Knuth skoven ved mageskifte og gennem køb og nedlæggelser etableredes herregården syv år senere. Navnet refererer formentlig til tidligere tiders dyrehold i skoven, hvor ugler må have været en central del.

 

Til trods for at skoven blev en del af Knuthenlunds jorder, og den fysiske placering af gården lå tæt op ad skoven, indgik denne ikke i forpagtningen af Knuthenlund. Igennem hele 1800-tallet fremgår det i forpagtningskontrakterne, at skoven blev drevet selvstændigt under grevskabet uden om Knuthenlund. I Knuthenborg grevskabs fortegnelse over fredskove fra 1818 fremgår det, at Ugleholt Skov var grevskabets største sammenhængende skovområde på 297¾ tdr. land, hvortil Skovfoged Vænget på 9½ tdr. land føjedes. Skoven udgjorde en betragtelig værdi og var en del af grevskabets herlighedsværdi, hvor bl.a. jagt kunne finde sted. Skovens særlige status fremgår også i det forhold, at tømmeret til grevskabets udflyttede fæstegårde i begyndelsen af 1800-tallet ikke hentedes fra de omkringliggende skove, men blev indskibet via Bandholm fra Norge. I løbet af 1800-tallet blev skovene opgraderet og underlagt en rationel drift, der på Knuthenborg udmøntede sig i en fornyelse af skovriderens og skovfogedernes boliger. Ugleholts skovfogedbolig, der blev opført i 1870'erne, formentlig efter tegning af grevskabets daværende arkitekt F.V. Tvede, der også slog stregerne til dele af Knuthenlunds nuværende bygningsmasse, vidner om skovens opgradering i perioden og den nyvundne status, som skovarbejderne havde i tiden.

 

Ugleholt Skov blev ved fredskovsforordningen i 1805 udlagt til fredskov og blev i den forbindelse indgrøftet og indhegnet. I skoven findes en lang række forskellige træarter samt en rig flora og fauna. Ved frasalget af Knuthenlund i 1913 fulgte skoven med, hvilket har medført, at Knuthenlunds oprindelige udstrækning endnu er intakt og fremstår i sin oprindelige arronderede skikkelse.