Tangerne

Landskabsbillede af Tangerne

 

Knuthenlunds jorder er på det ældre kortmateriale præget af signaturer for vandhuller samt eng- og moseområder, især i området vest for gården og på herregårdsmarkernes sydlige del, hvor Tranemosen endnu bredte sig. Gårdens og områdets jorder blev i 1776 beskrevet som særligt frugtbare og stedet, hvor der "…avles de bedste graa Ærter, som ogsaa kaldes laalandske Rosiner". Kornmarkerne, græsningen, skovpartierne og tørvemoserne var gode, hvilket kunne aflæses hos områdets bønder, som "…slaae sig godt igjennem".

 

Trods den positive omtale tyder det i kilderne på, at jorden omkring Knuthenlund alligevel forvoldte forpagterne en del udfordringer langt op i tiden, idet markerne var præget af store vandmængder og moser, der ikke umiddelbart lod sig dyrke. Variationerne i markernes bonitet kan muligvis finde sin forklaring i det forhold, at gårdens jorder blev etableret på delvis opdyrket landsbyjord og rester af det tidligere eng-, skov- og overdrevsområde Vriet, der strakte sig fra Våbensted til Ugleholt Skov. I midten af 1800-tallet iværksattes en massiv dræning af gårdens jorder - i 1885 opgjort til at have kostet 41.322 kr. - der gjorde bugt med de sidste større generende eng- og søområder i markerne. Af større engområder blev tilbage kun Tangerne vest for gården, som blev udlagt som hidtil til græsningsareal. Tangernes særstatus kan allerede ses på det første Originalkort fra 1808 over Knuthenlund, hvor dette område var udskilt fra de resterende marker med en tydelig streg.

 

Dræningen af Knuthenlunds jorder og fremgangen i landbrugsdriften i anden halvdel af 1800-tallet har formentlig medført en stigning i forpagtningsafgiften på gården, idet markerne kunne dyrkes mere effektivt end tidligere. I 1889 var forpagtningsafgiften imidlertid blevet så høj, at forpagter A. Plesner så sig nødsaget til at bede om nedsættelse på grund af markernes uensartethed. Grevskabets administration gav forpagteren medhold og anbefalede, at forpagtningsafgiften nedsattes, og at Tangerne - "…eller de 69 tdr. land slet mose" - udsondredes fra forpagtningen og indlagdes under Ugleholt Skov. Tangerne blev anbefalet tilplantet med el og indhegnet, hvilket - for at lette A. Plesner - blev delvis finansieret af grevskabet mod at forpagteren påtog sig vedligeholdelsen.