Kirker

Kirker _krenkerup _Radsted

Radsted Kirke under Krenkerup

 

For 1700-tallets landsbybeboere udgjorde kirken sammen med den nærliggende herregård de vigtigste autoriteter, der påvirkede deres daglige liv.

 

I kirken blev den gudgivne samfundsorden ugentligt udlagt af godsejerens præst. Som ejere af kirken havde godsejerne stor medindflydelse på udnævnelse af nye præster og derigennem på forvaltningen af sognets fattigforsorg og skolevæsen, som begge sorterede under præsten.

 

Når enevældens nyeste forordninger skulle videreformidles, var det præsten i kirken, der forkyndte informationer lige fra kongens død til de nye tiltag på marker og i eng. Karle fra sognet, som var udtaget til militærtjeneste, måtte tilbringe yderligere tre til fire timer ved kirken efter gudstjenesten, da der skulle øves eksercits.

 

En af de mest markante herregårdskirker er Hunseby Kirke. Fra sidste del af 1500-tallet og frem til 1960'erne var kirken ejet af herskabet på Knuthenborg. I hele perioden fungerede kirken som patronatskirke. I kirken ses stadig det knuthenborgske gravkapel og herskabsstol, der begge vidner om grevskabets tilstedeværelse. Hunseby Kirkes status som patronatskirke blev yderligere understreget, da Karen Rothe grevinde Knuth tog initiativ til afholdelse af en af de første danske juleaftengudstjenester d. 24. december 1851.

 

Foruden kirken i Hunseby ejede grevskabet Knuthenborg syv andre kirker, blandt andre Stokkemarke Kirke nær forpagtergården Knuthenlund. I disse kirker markerede grevskabet i mindre grad sin tilstedeværelse, men enkelte elementer var gennemgående i kirkens udsmykning. I løbet af 1800 tallet prydede en afstøbning af Bertel Thorvaldsens kendte Kristusfigur stort set alle kirker under Knuthenborg. Figuren var en gave fra grevskabet.

 

Udover Hunseby kirke er også Tirsted kirke, Søllested kirke og Halsted kirke tidligere patronatskirker. Tirsted kirke for grevskabet Christianssæde, Søllested Kirke for Søllestedgård og Halsted Kirke for baroniet Juellinge. I Halsted Kirke er forbindelsen til herregården særlig tydelig, da kirken ligger ved siden af Halsted Klosters hovedbygning.

10 temaer
Alléer
Arbejderhuse
Forpagtergårde
Gravlunde
Hospitaler og friboliger
Hovveje
Oldtidshøje
Udskibningshavne
De storslåede vidder