Skolemanden

Detalje af håndskrift

 

For C.D.F. Reventlow hang landboreformerne i slutningen af 1700-tallet nøje sammen med uddannelse og folkeoplysning. C.D.F. Reventlow havde selv rejst og lært af oplysningstidens Europa. Han var overbevist om, at bondestandens frigørelse - økonomisk og åndeligt - fordrede god skolegang. Han, og ikke mindst broderen Johan Ludvig på Brahetrolleborg, gjorde derfor meget for at forbedre egne landsbyskoler med nye bygninger, højere lærerlønninger, bedre undervisningsmaterialer, flere fag, niveau- og klasseundervisning, fleksibel undervisning i forhold til landbruget samt tilsyn i form af lokale skolekommissioner. Desuden indkaldte de velkvalificerede lærere fra Hertugdømmerne.

 

C.D.F. Reventlow kom langt med at realisere disse idealer på egne godser. Allerede i 1792 udsendte han vidtgående bestemmelser for de femten skoler på grevskabet Christianssæde. Udover de traditionelle fag regning, skrivning og læsning, lagde reglementet bl.a. vægt på de dengang så usædvanlige fag som naturlære, sang og legemsøvelser - han dyrkede selv idræt og var en passioneret fægter og rytter. I øvrigt etablerede han 1801 i Vesterborg et af landets første lærerseminarier sammen med sognepræsten, senere biskop over Lolland-Falsters stift, P.O. Boisen. Boisen blev seminariets første forstander. Denne institution blev forbilledet for nye seminarier andetsteds i landet.

 

Også som embedsmand markerede C.D.F. Reventlow sig stærkt i udviklingen af skolevæsenet. Som medlem af Skolekommissionen, nedsat 1789, arbejdede han ihærdigt for en bedre dækkende skolegang for landbefolkningen. Både han og broderen var med til at sætte dagsordenen for udarbejdelsen af den officielle "Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark" fra 1814. Selvom hans forventninger til denne skolelov ikke blev indfriet, skabte loven alligevel, med sine bestemmelser om undervisning, skolegangsordning og tilsyn, en minimumsuddannelse for landbefolkningen. Lovens principper var gældende helt frem til 1950'erne.

 

Anordning for Almueskolevæsnet

Anordning for Almueskolevæsnet paa Landet i Danmark, 1814.
På bagsiden, dvs. tv., ses Reventlows egenhændige blæknotater.
20,5 x 35 cm