Grimstrup

Resterne af Grimstrup Slot på et reliefkort

Resterne af Grimstrup Slot ses tydeligt på et reliefkort.

 

I Lysemose skov ved Nørresø udenfor Maribo findes 4 voldsteder, hvoraf Grimstrup Slot er det største.

 

Det ligger på en tange, der går ud i den nu udtørrede søeng i øst-vestlig retning. Centralt på landtangen ligger en 5 meter høj borgbanke, der formodes at være hovedbanken. Den måler 37x39 m og er omgivet af voldgrave i nord, vest og øst. Mod syd afgrænses den af sumpen. Mod øst er tre volde og grave opført efter hinanden. Den midterste vold er formentlig en forborg. Nord for anlægget løber ligeledes en vold. Hele anlægget er ca. 300 meter langt. På hovedborgen er der beretninger om fund af teglsten og nedstyrtet mur i voldgraven. Vestligst i anlægget, ved den sidste tværgrav, findes i hver ende af graven to runde forhøjninger omgivet af grav. Dette er mulige placeringer for porttårne.

 

Grimstrup slot tilhørte i 1359 Benedict Ahlefeld, som indtil 1358 havde flere sogne i pant af kong Valdemar. I 1388 skænkes slottet som gave til kronen. Efter 1408 blev jorden og slottet skænket til oprettelsen af et nyt birgittinerkloster, det senere Maribo kloster. Det er i forlening hos rigskansler Jens Svendsen Brims indtil omkring 1411. Herefter må det formodes at slottet er blevet forladt.

 

Der ligger tre andre voldsteder i Lysemose Skov, alle mindre en Grimstrup. Anlæggene er forholdsvis ens i deres opbygning og består af tilnærmelsesvis kvadratiske borgbanker på ca. 32x32 meter, omgivet af volde og grave. De små voldsteder er muligvis angrebsborge. I så fald er der tale om hastigt opførte anlæg, der i forbindelse med en belejring skulle afskære den belejredes flugtveje, og beskytte angriberen mod overraskelsesangreb. Om det var Grimstrup, der var belejret, ved vi ikke. Vi ved heller hvem, der angreb. Men der er ingen tvivl om, at dette er en unik fastfrossen historie, der ikke kendes mage til i resten af Danmark.

 

De fire voldsteder i Lysemose Skov kan besøges. Man parkerer ved landevejen eller ved Lysemose restaurant. To af angrebsborgene kan mødes ved at gå ind ad den første lille skovsti helt ude ved landevejen. Ca. 150 meter inde i skoven, efter at åen er passeret, ligger Grimstrup I. Følger man stien rundt, kommer man til Grimstrup II og senere Grimstrup slot. Det kan være lidt svært at finde, men følg stien og hav søen på højre hånd, så burde slottet dukke frem. Man er ikke i tvivl, når man ser de store volde.