Tidligere udgravninger

Udgravning ved Hoby 2010

Udgravning ved Hoby 2010

 

Forundersøgelser (2000-2005)

I 2000, 2001 og 2005 foretog det daværende Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Nationalmuseet forundersøgelser på marken ved Skibelund i Hoby. Herved fandt man flere hustomter, der var anlagt oven på hinanden med en mindre forskydning.

 

Det kunne konkluderes, at der ved Hoby var bopladsspor på et ca. 250x100 meter stort areal. Det kunne påvises, at bopladsen havde været beboet gennem lang tid, og at den var samtidig med Hobygraven.

 

Fundet af bebyggelsen blev anset for at være et så vigtigt fund, at Kulturstyrelsen siden har betalt lodsejerne for friholdelse for dyrkning indtil lokaliteten er færdigudgravet.

 

Udgravninger (2010-2014)

Takket være bevillinger fra Kulturstyrelsen har Museum Lolland-Falster i samarbejde med Nationalmuseet foretaget årlige udgravninger på bopladsen ved Hoby. Formålet med udgravningerne er at udgrave, undersøge og afgrænse den del af bebyggelsen, som kan dateres til ældre jernalder i den vestlige del af bopladsområdet.

 

Udgravningerne har alle fungeret som uddannelsesgravninger for arkæologistuderende fra Københavns Universitet.

 

I 2010 undersøgte man bopladsens vestlige del, hvor syv hustomter afgrænsede bopladsen i denne retning. To af hustomterne kunne dateres til middelalderen, hvorfor denne del må betragtes som udkanten af den jernalderlige bebyggelse.

 

I 2011 undersøgtes blandt andet ét af de huse (hus 1), som var fundet i forundersøgelsen 2005. I huset fandt man resterne af et lergulv i hele husets udstrækning, samt et ovnanlæg. Herudover blev fundet yderligere fire hustomter.

 

Fundregistrering i felten under udgravningen i 2012

Fundregistrering i felten under udgravningen i 2012

 

I 2012 fortsatte man undersøgelserne på bopladsens østlige del, hvor man afdækkede omkring ti hustomter. Blandt husene var en brandtomt med lergulv, der sikrede udgravningen en plads på Kulturstyrelsens top 10 over de mest spændende arkæologiske fund fra 2012. Man undersøgte ligeledes bopladsens nordlige del, hvor der blev fundet et menneskeskabt vandhul, samt to brønde, hvoraf den ene havde en bevaret brøndkasse af flettet hassel.

 

I 2013 blev undersøgelserne på bopladsens østlige del fortsat. Formålet var blandt andet at afgrænse de hustomter man fandt ved udgravningen i 2012, men derudover blev yderligere fem hustomter med lergulve tilføjet. Undersøgelserne af den store, menneskeskabte nedgravning blev fortsat, og i bunden fandt man et særdeles velbevaret flethegn.

 

I 2014 undersøgte museet store sektioner af de særdeles velbevarede langhuse - Hus 12, 27, 29, 30 og 31. Der blev gjort mange fund i de tykke gulvlag, hovedsageligt potteskår og dyreknogler - men også finere fund, f.eks. en fin, ornamenteret kniv og et miniature fodbæger. En del af det ene udsmidsområde blev derudover færdigundersøgt.