Mellem venner og fjender

Ritmester Frederik Ludvig Christian von Beenfeldt

Blandt Reventlows største modstandere i arbejdet med landboreformernes gennemførelse var ritmester Frederik Ludvig Christian von Beenfeldt (1741-1801), der som Reventlow var en handlingens mand og i 1791 satte sig for at stoppe reformarbejdet med en underskriftsindsamling. Desværre for Beenfeldt blev han taget i underskriftsforfalskning og måtte betale en bøde på 2.000 rigsdaler for sin ugerning.

 

Afviklingen af stavnsbåndet og gennemførelsen af landboreformerne blev ikke alle steder modtaget med lige stor begejstring. Landbobefolkningen var tøvende og usikker, hvis den modsat ikke drømte om mere frihed og satte hårdt mod hårdt overfor sine lokale godsejere i arbejdet med reformernes gennemførelse. Mens der blandt nogle fæstebønder var en uvilje til at ændre på det samfund, som de var vokset op i, kendte til, og som gav tryghed, var der blandt andre stor glæde og store forhåbninger til fremtidens velstand. Særligt med stavnsbåndets ophævelse vandt Reventlow tilslutning til sit reformarbejde fra bondestanden, der ikke blot drak hans skål ved sammenkomster, men også priste ham for at gøre dem frie som fuglene på himlen.

 

Mens Reventlows gunst voksede ude på landet, dalede hans popularitet stærkt i årene omkring stavnsbåndets ophævelse blandt standsfæller og godsejere. Mange godsejere følte, at reformerne gik for vidt og fratog dem rettigheder, som de på ingen måde var til sinds at opgive. Fremtrædende personer som ritmester F.L.C. von Beenfeldt på Serridslevgård ved Horsens tog i 1791 initiativ til indsamling af underskrifter fra modstandere af reformerne på godserne. En underskriftindsamling, der endte galt, da Beenfeldt så sig nødsaget til at forfalske underskrifter for at få pointeret modstanden yderligere.

 

Først da resultaterne af de nye tiltag for alvor slog igennem rundt på herregårdene og blandt landbobefolkningen, vandt Reventlow de sidste modstandere over på sin side. I takt med at økonomien begyndte at blomstre, og det nye syn på individet slog igennem, forstummede de sidste protester. Både godsejerne, staten og bønderne havde vundet ved de nye tiltag.  

Oplysningstiden - Pederstrup
Landbrugssamfundet
Oplysningstiden
Reventlow og individets fremkomst
Fra undersåt til borger