Midt i en brydningstid

Kong Christian d. ottende

Kong Christian VIII

 

Op igennem 1800-tallet voksede et stærkere og stærkere folkeligt krav frem om større medbestemmelse og ikke mindst en fri forfatning. Særligt fra borgerskabet og embedsværket i København blev kravet fremført. Det enevældige styre – der siden 1661 havde været indført i det dansk-norske rige, og som gav kongen ret til alene at bestemme – var kommet under pres, og sammenkoblet med voksende nationale spændinger mellem dansk og tysk bredte en politisk uro sig rundt i riget i perioden.

 

Frederik VI havde i 1834 indført de rådgivende stænderforsamlinger, der var et forsøg på at imødekomme folkets krav om medbestemmelse uden grundlæggende at ændre på enevælden. De fire forsamlinger, en for Holsten, en for Slesvig, en for Jylland inklusiv Fyn og en for Østdanmark havde til formål at rådgive majestæten, der dog stadig var enevældig og derfor kunne lytte eller lade være.

 

Ved Frederik VIs død i 1839 voksede kravet til nye højder, og hans efterfølger og fætter, Christian VIII, måtte op igennem 1840’erne til stadighed kæmpe for at fastholde enevælden som styreform og riget samlet. Konflikten mellem kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg tog i disse år til, og Christian VIII vidste, at hvis han gav efter for kravet om en fri forfatning, bar han samtidig ved til bålet, der ulmede under spændingen mellem dansk og tysk – mellem kongeriget Danmark og de tyske hertugdømmer. Som sin afdøde fætter var Christian VIII derfor påpasselig med at give for store indrømmelser over for kravet om medbestemmelse. Dette til trods for, at han i sin ungdom havde været hovedkraften bag den fri forfatning i Norge, der i 1814 blev indført. Christian VIII strakte sig kun til at indføre en art lokal selvbestemmelse, da han i 1841 oprettede sognekommuner og overlod en del af den lokale administration dertil. Samtidig forsøgte han inden for rammerne af enevælden at reformere styret, hvilket blandt andet betød, at de offentlige regnskaber blev gjort tilgængelige for rigets borgere.

Guldalder - Frilandsmuseet
Kampen for en fri forfatning
Orla Lehmann
Fædrelandets fødsel