Månedens artikel

Filtrér
Januar: Spændende detektorfund fra Lolland og Falster. Af: Anders Rasmussen, museumsinspektør, arkæologi.

Detektorarkæologien på Lolland og Falster bringer i disse år talrige vidnesbyrd om tidligere tiders liv og levned frem i dagens lys. Bevæbnede med metaldetektorer hjælper lokale amatørarkæologiske ildsjæle med til at dokumentere og synliggøre de dele af vores fælles kulturarv, som under normale omstændigheder ellers ville ligge usete i mulden på marker og enge. Her er det ofte muligheden for at gøre et godt fund, som er drivkraften. Et enkelt ‘bip’ eller udsving fra metaldetektoren, der signalerer, at der ligger noget skjult under den fugtige jord. Et fund, som måske kan bidrage til vores viden om forhistorien. Denne artikel handler om netop sådanne spændende oldsager - skønne ting fra gamle dage.

Download PDF
December: At være managementpraktikant på Museum Lolland-Falster

December: Når man læser det, kan nogen måske spørge sig selv, hvordan det kan være nyttigt for én, der studerer International Management, at have et praktikophold på et museum i et lille land som Danmark, og hvordan det mon spænder af?

Download PDF
November: Åbne Samlinger - en digital veteran. Af: Anna-Elisabeth Jensen, souschef, Erik Kristiansen, museumsinspektør, og Elisabeth Abildtrup, webkoordinator

Fællesinstitutionen Åbne Samlinger repræsenterer et samarbejde på it-området mellem et antal statsanerkendte museer, Bevaringscenter Næstved, Storstrøms Kammerensemble samt LASA, sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i tidligere Storstrøms Amt. Åbne Samlinger varetager de deltagende institutioners formidlingsmæssige præsentation på internettet, og har derudover en koordinerende og rådgivende funktion på it-relaterede områder.

Download PDF
Oktober: 111 bygninger fortæller - fredningsgennemgangen på Lolland og Falster. Af: Katha Qvist, museumsinspektør, etnolog

Kulturstyrelsen har gennem den landsdækkende såkaldte fredningsgennemgang indbudt museerne til at bidrage med de bygningshistoriske beskrivelser rundt om i landet. Museum Lolland-Falster har med glæde sagt ja til dette samarbejde, og en række af museets medarbejdere har med hver deres fagområder siden 2011 bidraget med beskrivelser af de fredede bygninger på Lolland og Falster. På billedsiden har museets to frivillige fotografer, Ann-Lise Hass og Winnifred Eriksen, bidraget med fotos af en lang række fredede bygninger.

Download PDF
September: Sukkerroedyrkerne og deres vej mod statsstøtte. Af: Lene Tønder Buur, museumsinspektør, historiker

Artiklen er et ekstrakt af forfatterens artikel i Erhvervshistorisk Årbog, som er et detailstudie, der analyserer De samvirkende danske Sukkerroedyrkerforeningers indflydelse på det politiske system forud for Loven om den midlertidige Sukkerordning af 1932. Artiklen undersøger, hvorfor de to sukkerordninger af 1930 og 1932 blev indført, og hvilke interesser sukkerroedyrkerne havde i ordningerne.

Download PDF
August: Refshaleborg - borgen på øen i søen. Af: Thit Birk Petersen, arkæolog

I Maribo Søndersø ligger en ø, Borgø. De fleste lo-kale kender den, idet der indtil midten af 1960’erne var dansepavillon på øen, og det var her, man dansede natten lang i de lyse sommernætter. Øen har dog også ældre kulturhistorie. Som navnet antyder, ligger der på øens vestlige spids et voldsted, Refshaleborg. Dette er kendt af folk og har også været brugt som udflugtsmål gennem tiden. Det er stadig muligt at besøge dette ret usædvanlige og meget imponerende voldsted, idet båden “Anemonen” i sommerhalvåret sejler til Borgø.

Download PDF
Juli: Når kunst bygger bro mellem kulturhistorie og nutid i Reventlowparken og i haven ved Liselund Af: Jette Mellgren, kurator, og Jesper Munk Andersen, museumsinspektør

I vore dage er ro blevet en mangelvare. I en stresset hverdag med krav til omskiftelighed og fornyelse efterlades der ikke megen plads til eftertænksomhed, stilhed og fordybelse. Som skulpturprojektet FLYGTIGHED viser, er manglen på ro dog ingen ny opfindelse. Også for 200 år siden var øjeblikkes ro og flygtige stunder i naturen eftertragtede størrelser for mænd som C.D.F. Reventlow, der dedikerede hele haveanlæg til formålet.

Download PDF
Juni: Børn, voksne, en lille kop og den store verden. En af keramikkens fortællinger fra jernalderbopladsen i Hoby. Af: Anders Jon Nielsen, arkæolog

Blandt tusinder af fund fra de seneste års udgravningskampagner ved jernalderbopladsen i Hoby er der et enkelt fund, som, i sjælden grad, vidner om tilstedeværelsen af børn. En lille, ubehjælpsomt fremstillet, kop af brændt ler så sidste sommer dagens lys efter at have ligget skjult i den sydlollandske muld i to årtusinder. Koppens historie og oprindelsen af jernalderfolkenes keramiske tradition er temaerne for denne artikel.

Download PDF
Juni: Kongeleddet i Rødbyhavn - et projekt i samarbejde med Museum Lolland-Falster. Af: Sarah Bodil Tierney, cand. design

Sarah Bodil Tierney, cand.design, blev i 2012 uddannet fra Kunstakademiets Designskole med et designantropologisk afgangsprojekt om boligkomplekset Blok P i Grønland. Kongeledsprojektet er støttet af Statens Kunstfond og udføres i samarbejde med Museum Lolland-Falster. Projektet beskæftiger sig med den forskelligartede praksis, som finder sted på kulturhistoriske museer, og kan overordnet forstås som en eksperimenterende undersøgelse af museets arbejde med indsamling, forskning og formidling.

Download PDF
Maj: Naturvidenskabelig analyse og konservering - håndtering og udvælgelse af fund fra Femern Bælt udgravningerne. Af: Rikke Lund Pedersen, arkæolog og fundansvarlig på Femern Bælt udgravningerne

Siden Museum Lolland-Falster påbegyndte de arkæologiske udgravninger forud for etableringen af den faste Forbindelse over Femern Bælt i august 2013, er der fremkommet over 40.000 arkæologiske fund. Fundene vaskes, tørres og pakkes samt dokumenteres i form af registrering, fotografering og eventuelt 3D genstandsfotografering og genstandstegning. Udvalgte fund sendes løbende til analyse og konservering hos museets eksterne samarbejdspartnere, dels for at opnå yderligere viden, der kan være betydningsfuld for forståelsen af såvel fundene som udgravningerne og det omgivende landskab, og dels for at bevare fundene for eftertiden.

Download PDF
April: Teknikere på museum – om teknisk afdeling ved Femern-projektet. Af: Lars Meldgaard, museumstekniker

Da Museum Lolland-Falster for flere år siden begyndte planlægningen af de arkæologiske udgravninger forud for etableringen af forbindelsen til Femern, blev det besluttet at oprette en selvstændig afdeling med ansvar for teknik og logistik. Det er denne afdelings opgave at servicere arkæologerne i det daglige arbejde og sørge for, at alle tekniske detaljer altid er på plads og i orden. Månedens artikel er en spændende beskrivelse af de arbejdsopgaver, der ligger bag ved og ved siden af arkæologernes indsats.

Download PDF
Marts: Forventniger og forhåbninger - holder de stik? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør

Siden Museum Lolland-Falster i november 2011 foretog de første arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse, har det stået klart, at det ville blive en helt særlig opgave med helt særlige muligheder. Allerede fra projektets start har det fået stor opmærksomhed, og forventningerne til det 300 ha store kulturlandskab har været og er fortsat høje.

Download PDF
Februar: Jernalderbopladsen ved hoby – et stormandssæde med kultfunktion? Af: Katrine Kølle Hansen, museumsinspektør arkæologi

Siden 2010 har Museum Lolland-Falster i samarbejde med Nationalmuseet, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie - Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Københavns Universitet og fra 2014 også Aarhus Universitet foretaget arkæologiske udgravninger på bopladsen ved Hoby.

Download PDF
Januar: Gamle venskaber bliver nye partnerskaber. Hvorfor er et maritek fremtiden for Stiftsmuseet i Maribo? Af: Kathrine Monsrud Ekelund, akademisk assistent

Et maritek i Maribo – det er titlen på en rapport, der præsenterer det ABM-samarbejde, som Museum Lolland-Falster er indgået i. Rapporten beskriver samtidig baggrunden for den udviklingsproces, som blandt andet skal etablere en ny institutionstype, et maritek, i Stiftsmuseets historiske bygning i Maribo. For dem som tænker, hvad er et maritek? og hvad er ABM? så er denne artikel et sted at starte – for det er noget helt nyt.

Download PDF
December. Byens historie - hvordan fortæller vi den bedst? Af Katha Qvist, museumsinspektør

I artiklen udfoldes de tanker, der rør sig om, hvordan Nykøbings historie fortælles, hvordan museets rolle er, og hvad gæsterne forventer. Alt sammen med udgangspunkt dels i en brugerundersøgelse, museet har foretaget, dels i det forslag, ETN Arkitekter har udarbejdet for det historiske Czarens Hus.

Download PDF
November. Historiens vingesus - Restaureringsuddannelsen og Dronning Sophies hus. Af Finn Jensen, murer

Dronning Sophies hus på Halsted Kloster huser et gammelt tøndehvælv, som har været så beskadiget, at det har været nødvendigt at nedrive det og mure det om. Dette projekt danner udgangspunkt for månedens artikel, som først og fremmest belyser de mange hensyn, der skal tages ved restaurering af gamle huse, men som også giver indblik i uddannelsen til restaureringshåndværker, som artiklens forfatter er ved at gennemgå.

Download PDF
Oktober. Kunsten at bevare interessen i fem år! - Kejserens nye klæder eller en virkelig god historie? Af Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør

Museum Lolland-Falster er i øjeblikket i gang med udgravningerne til den kommende Femern Bælt-forbindelse og det store projekt bringer hele tiden nye og spændende historier frem. Men hvordan formidler vi dem bedst muligt, og kan vi blive ved med at holde interessen?

Download PDF
September. LØGGÅRD - et palisadeanlæg fra den yngre bondestenalder. Af Marie Brinch, Museumsinspektør, arkæologi

Palisadeanlæg hører til blandt bondestenalderens mest gådefulde konstruktioner. For bare 40 år siden var anlæggene et helt ukendt fænomen i Danmark, men i dag har man kendskab til mere end 30. Palisadeanlægget ved Løggård på Falster er det første fundet på Sydhavsøerne, og er således det sydligste, men også det yngste af bondestenalderens palisadeanlæg. Fundet giver dermed ny viden om livet i de sidste århundreder af bondestenalderen på Falster.

Download PDF
August. Alle gode gange tre – afdækning af et dørstykke fra Reventlows Pederstrup. Af Anne-Marie Christensen, Bevaringscenter Næstved – kunst og kultur

I artiklen beskrives Bevaringscenter Næstveds arbejde med at fremdrage, undersøge og restaurere et dørstykke i Visitstuen på Pederstrup, og der gives et interessant indblik i konserveringens arbejdsprocesser.

Download PDF
August. Femernudgravningerne – et anderledes udgravningsprojekt. Af Lars Ewald Jensen, Museumsinspektør, arkæologi

Det er ikke bare størrelsen, der gør Femernudgravningerne usædvanlige. Også grundvandsdybden gør denne udgravning til noget ganske særligt både teknisk og i forbindelse med de helt specielle bevaringsforhold, der gør sig gældende.

Download PDF
Juli. STUBBEKØBING SANKT JØRGENSGÅRD - Historien bag skelettet i Museum Lolland-Falsters middelalderudstilling. Af Anna-Elisabeth Jensen, souschef, arkæolog

Museet undersøgte i 1994 dele af et fundament til et kapel og en række begravelser fra middelalderen i Stubbekøbing. I alt hjemtoges skeletmateriale fra 60 individer, hvoraf 37 mere eller mindre lå in situ, urørt, som de var blevet begravet.

Download PDF
Juni. Den museale genstand. Af Birgit Wilster Hansen, magasinforvalter, konservator/museolog

Når en genstand indsamles og indgår i en museumssamling, sker der en musealisering af den. Det betyder blandt andet, at bevaringsperspektivet ændres til ’Evigheden’ eller mere reelt udtrykt, at genstanden skal bevares, ’så længe det er fysisk muligt’. Dette medfører en række krav til håndtering og opbevaring af genstanden.”

Download PDF
Juni. At opleve en oplysning eller at oplyse en oplevelse. Af Louis Husballe, registreringskoordinator, historiker

Kulturhistoriske museer står i dag over for store udfordringer i, at vinde publikums opmærksomhed blandt digitale medier og voksende mængder af kulturtilbud … Hvordan får man publikum til at dvæle ved noget så virkeligt, og samtidig abstrakt, som et 300 år gammelt hus på Frilandsmuseet? Det er museernes store udfordring, og man kan starte med at filosofere lidt over, hvad ”oplevelse” og ”oplysning” er for nogle størrelser.

Download PDF
Maj. Christianssædes skolevæsen - et eksempel til efterfølgelse. Af Jesper Munk Andersen, museumsinspektør, historiker

Mens resten af Danmark i 2014 fejrer 200 året for indførelsen af de danske skolelove, kan Museum Lolland-Falster – takket være statsmanden og landboreformatoren C.D.F. Reventlows progressive skoletanker – markere 222 året for den kongelige godkendelse af skolereglementet for grevskabet Christianssæde.

Download PDF
April. Romerske forbindelser på Lolland-Falster – Hobyhøvdingen og hans efterfølgere. Af Katrine Kølle Hansen, museumsinspektør, forhistorisk arkæolog

De første fire århundreder efter Kristi fødsel kaldes i Danmark for romersk jernalder. Det er i denne periode, at Romerriget har sin storhedstid, og den store nabo mod syd har på mange måder haft indflydelse her oppe mod nord.

Download PDF
Marts. Mere end mursten - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn. Af Camilla Adler Jensen, etnolog, tidligere projektansat på Museum Lolland-Falster

Undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn som følge af eksproprieringerne i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt.

Download PDF
Februar. Fundhåndteringsprocessen på Femern Bælt udgravningerne. Af Rikke Lund Pedersen, arkæolog og fundansvarlig på Femern Bælt udgravningerne

Når et arkæologisk fund er udgravet i felten, er arbejdet langt fra slut for arkæologerne.

Download PDF
Januar. Har vi overhovedet brug for statistik? Af Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør

"Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt."

Download PDF
December: 4000 år under omfartsvejen

På sporet af Falsters forhistorie Af: Marie Brinch, forhistorisk arkæolog

Download PDF
November: Czarens hus - Byens hus

Nyt lys på Czarens Hus og Kragsnapps Hus Af Hanne Christensen, historiker, cand. mag.

Download PDF
Oktober: Fængslende fund på Nordfalster

Om museets udgravninger ved statsfængslet Af Anders Rasmussen, forhistorisk arkæolog

Download PDF
September: Bønnet Slot

Et spor i landskabet Af Anna-Elisabeth Jensen, arkæolog, souschef

Download PDF
August: Herregårde i det lollandske landskab

Mellem storhed og nedgang Af: Jesper Munk Andersen, museumsinspektør Herregårde

Download PDF
Juli: Tværmusealt samarbejde i udkantspuljen

Formålet med samarbejdet er at afdække de massive forandringsprocesser, der foregår i landets yderområder. Af: Lene Tønder Buur, museumsinspektør Nyere Tid

Download PDF
Juni: Højt at flyve, dybt at falde

Og genfundet 14.000 år senere Af Brian Westen, forhistorisk arkæolog

Download PDF
Juni: Moder Jord fødevarefestival

En festival på Frilandsmuseet i Maribo Af Anne-Lotte Mathiesen, formidlingsinspektør og Ulla Schaltz, museumsdirektør

Download PDF
Maj: Kulturrejsen

Et formidlingsprojekt for dagplejebørn Af Anne Elmer, kultur- og naturvejleder

Download PDF
April: Baltisk netværk

Fra fortiden, i nutiden og til fremtiden. Af Ulla Schaltz, museumsdirektør og Anna-Elisabeth Jensen, souschef

Download PDF
Marts: Viden i tiden - Mariebo bogsamling

Fra fortiden, i nutiden, til fremtiden Af Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør, Birgit Wilster Hansen, magasinforvalter, og Bente Caspersen, vicebibliotekschef i Lolland Kommune

Download PDF
Marts: Havniveaustigninger

Det er prøvet før Af Lars Ewald Jensen, museumsinspektør, arkæologi

Download PDF
Februar: Museer og regional identitet

Et muligt Interreg projekt inden for Femern Bælt regionen Af Dirk Keil, kulturantropolog, M.A.

Download PDF
Januar: Kan man undersøge sig selv?

Løgn, forbandet løgn og statistik Af Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør

Download PDF