Ældre og yngre stenalder - indtil 2500 f.v.t.

Oldtiden på Stubbekøbingegnen

 

Foredraget udfolder historien om "Det grønne hjørne" på Nordøstfalster, som har været beboet i mere end 10.000 år. Beliggenheden ved Østersøen har ikke mindst i vikingetid og tidlig middelalder været afgørende for at skabe grundlaget for placeringen af såvel Stubbekøbing købstad, som de landsbyer, der ligger i oplandet.

 

I dette landskab findes stadig efterladte flintredskaber fra stenalderens jægere, og de tidligste bønders storstensgrave og forsamlingspladser ligger endnu markant i landskabet. Disse grave og pladser, der gennem de gravgaver, de døde fik med på den sidste rejse, og i de nedlæggelser af kostbarheder, der blev foretaget på datidens hellige pladser, afspejler hele bronzealderens og jernalderens forestillingsverden.

 

Anna-Elisabeth Jensen

Foredragsholder: leder af kulturhistorisk afdeling Anna-Elisabeth Jensen

 

Stenalder og Bronzealder på Lolland-Falster

 

Med afsæt i kendte lokaliteter og vor viden om klima og topografi på Lolland Falster gennem de seneste 15.000 år gives et rids af det levede liv i vores område. En rejse, der går fra åben tundra over dybe skove med langt til nærmeste kyst, og en tid, hvor floder og søer var kontaktlinjer, til den tid, hvor havet steg, landskabet ændredes, og kystlinjen kom tæt på den, vi nu kender. En rejse fra stor mobilitet til bofasthed, fra jæger/samler til bonde.


Bjørnar Måge

Foredragsholder: museumsinspektør Bjørnar Måge

 

Find fortiden i landskabet

 

Med afsæt i konkrete lokaliteter på Lolland belyses hvilke elementer i landskabet, der har gjort disse lokaliteter interessante for fortidens mennesker.

 

Et af målene med foredraget/turen er, at tilhørerne oparbejder evnen til selv at se, hvor i landskabet det er sandsynligt at finde aktivitetsspor fra forhistorisk tid. Et sekundært sigte med foredraget/turen er at give tilhørerne en øget forståelse for, hvor meget og hvordan de mange naturlige ændringer i landskabet, der er sket fra den seneste istid til nu, har påvirket det forhistoriske menneske.  


Bjørnar Måge

Foredragsholder/turleder: museumsinspektør Bjørnar Måge

 

Femernudgravningen

 

De arkæologiske udgravninger ved Rødbyhavn på Lollands sydkyst, der gennemføres i forbindelse med opførelsen af den kommende Femern Bælt forbindelse mellem Rødbyhavn og Femern, er et af de største arkæologiske projekter, Danmark nogensinde har set. Projektet har - på grund af de enestående bevaringsforhold for organiske materialer i de nu inddæmmede tidligere fjorde - genereret store mængder materiale, der ved yderligere forskning vil give os en øget viden om den forhistoriske befolknings udnyttelse af de kystnære områder i perioden fra ældre stenalder til bronzealder.

 

Ved foredraget fortælles hele historien fra de indledende forundersøgelser over de meget omfattende udgravninger til, hvad resultaterne foreløbig har kunnet fortælle os samt lidt om alle de praktiske udfordringer, der har været undervejs i denne proces. Sluttelig bliver der givet et kort rids af, hvad der venter ved de udestående undersøgelser på projektet.


Bjørnar Måge

Foredragsholder: museumsinspektør Bjørnar Måge

 

De Dødes Sjæles Landsby - et gådefuldt kultanlæg fra bondestenalderen

 

Palisadeanlæg

Palisadeanlæg

 

Palisadeanlæg hører til blandt bondestenalderens mest gådefulde konstruktioner. For bare 40 år siden var anlæggene et helt ukendt fænomen i Danmark, men i dag har man kendskab til mere end 30. Palisadeanlægget ved Løggård på Falster er det første fundet på Sydhavsøerne, og er således det sydligste, men også det yngste af bondestenalderens palisadeanlæg. Fundet giver dermed ny viden om livet i de sidste århundreder af bondestenalderen på Falster.


Marie Brinch

Foredragsholder: museumsinspektør Marie Brinch

 

Status over Femernprojektets arkæologiske undersøgelser

 

Forud for etableringen af den faste forbindelse til Tyskland har der været foretaget store arkæologiske udgravninger øst for Rødbyhavn. Store dele af et forseglet stenalderlandskab er afdækket og har givet mange spændende fund, især fra stenalderen. I foredraget vil der blive vist eksempler på de mange interessante fund, som er gjort i det nu inddæmmede område.


Søren Anker Sørensen

Foredragsholder: specialkonsulent Søren Anker Sørensen

 

Ritualer i stenalderen

 

Mange af stenalderens ritualer og religiøse forestillinger involverer deponeringer af genstande i søer, moser og fjorde. Herved får vi mulighed for at studere nogle af de religiøse manifestationer, der ligger årtusinder tilbage i tiden, og trænge dybere ind i en forestillingsverden, som ikke har efterladt sig nogen skriftlige vidnesbyrd, men skal studeres gennem den materielle kultur.


Søren Anker Sørensen

Foredragsholder: specialkonsulent Søren Anker Sørensen

 

Kongemosekulturen

 

På den danske kulturkanon optræder Ertebøllekulturen som et af de emner, alle danskere bør vide noget om, men denne periodes forgænger, Kongemosekulturen, er næsten ukendt for de fleste. Det vil der gennem foredraget blive rådet bod på, og fund og bopladser fra denne spændende del af jægerstenalderen vil blive gennemgået, ledsaget af billeder af fund og udgravninger.

Søren Anker Sørensen

Foredragsholder: specialkonsulent Søren Anker Sørensen

 

Fortidsminder i Halskov Vænge

 

Landskabet ved Halskov Vænge

Landskabet ved Halskov Vænge

 

Guldborgsund kommune er den kommune i Danmark, hvori der findes flest fredede fortidsminder. Mange af disse fortidsminder ligger i skovene, hvor de har ligget mere beskyttet end på åben mark. Den lille skov Halskov Vænge er den mest kendte af vore "fortidsmindeskove": Her findes både dysser fra bondestenalderen, gravhøje og skålsten (helleristninger) fra bronzealderen samt marker fra middelalderen. Fortidsminderne viser, hvordan mennesker har udnyttet et enkelt lille område gennem de sidste 5.500 år - fra bondestenalderen til nutiden. Her kan man også se, hvor forskelligt mennesker har brugt og forholdt sig til fortidsminder gennem århundrederne.

 

Søren Jensen

Foredragsholder: arkæolog Søren Jensen

 

På skovtur til oldtiden

 

Fiskebæk Skov

Fiskebæk Skov

 

Halskov Vænge er kendt som "fortidsmindeskoven", men der er mange andre skove på Lolland-Falster, hvor der også findes store mængder af fortidsminder. Nogle af disse skove er Frejlev Skov, Fiskebæk Skov og skovene omkring Nykøbing. Blandt de mange fortidsminder er: dysser og jættestuer fra bondestenalderen, gravhøje og helleristningssten fra bronzealderen og marksystemer fra jernalderen. Tager man på skovtur i næsten hvilken som helst af skovene på Lolland-Falster, kan man se, hvordan mennesker gennem årtusinder har levet, dyrket jorden, foretaget religiøse ritualer og begravet deres døde.

 

Søren Jensen

Foredragsholder: arkæolog Søren Jensen

Omvisninger
Ture
Booking