På jagt efter stenalderfolkets boliger

Arkæologer i felten

To af museets arkæologer i ivrig færd med at undersøge spredte bebyggelsesspor.

 

I forbindelse med fremskudte anlægsaktiviteter i området øst for Rødbyhavn blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse af et 1,25 hektar stort areal. Der blev registreret spor efter en række konstruktioner, primært toskibede huse, gruber og kogegruber.

 

De oldsager, som blev fundet i anlæggene såvel som i muldlaget, viser, at pladsen overordnet dateres til perioden fra mellemneolitikum til ældre bronzealder (3300 -1100 f.Kr.).

 

Bebyggelsesspor fra stenalderen. 

I den vestlige del af området blev erkendt tre små, toskibede huse. To af disse havde helt eller delvist bevarede vægforløb. Husene har været mellem 12 og 13 meter lange, cirka 6 meter brede og med en længderetning, der alle var orienteret mere eller mindre i nordøst-sydvestlig retning.

 

Omkring midten af området var bevaret spor efter mindst tre toskibede langhuse, tilsyneladende beliggende i en tæt klynge. To af disse havde helt eller delvist bevaret vægforløb. Disse huse var mellem 15 og 18 meter lange. De tre huse var alle orienteret i præcis samme retning, dvs. nord nordøst-sydsydvestlig retning.

 

Udgravningsplan

Udgravningsplan som viser de to klynger af toskibede huse, som blev fundet ved udgravningen.

 

Det er tydeligt, at der er tale om to forskellige varianter af samme type bebyggelse. De toskibede huse forekommer i en meget lang periode fra yngre stenalder til og med jernalderen. Der er udtaget materiale til C14 datering, hvorfor vi endnu afventer en mere præcis datering af husene.

 

I den nordlige del af lokaliteten er der udgravet endnu en bebyggelse. Selvom denne bebyggelse endnu ikke er dateret, skal den sandsynligvis henføres til yngre jernalder. Der blev også fundet spor efter et enkelt treskibet langhus, som formentlig stammer fra den tidlige del af yngre jernalder (400-550 e.Kr.).

 

Gravemaskine

Efter at de små anlæg i et område var undersøgt, blev gravemaskinen brugt til at snitte kogegruberne. På denne måde kunne en meget større andel af kogegruberne undersøges, end hvad der ellers havde været muligt.

 

Kogegruber

Ved udgravningen blev der undersøgt mange kogegruber. Der var en betydelig overvægt af kogegruber med en diameter på mellem 60 og 100 cm. Den gennemsnitlige kogegrube var 78 cm bred, hvilket, efter den gamle danske måleenhed fod, er præcis 2,5 fod. Selvom man synes at have foretrukket kogegruber med den diameter, var der enkelte, som var væsentligt bredere - helt op til 145 cm. Disse kogegruber repræsenterer formentlig en anden variation af den type begivenheder, som har været knyttet til skikken omkring kogegruber.