Mindre fiskeanlæg i den neolitiske lagune

Udgravningsområde før udgravning

Lokaliteten inden afgravningen af de metertykke tykke sand- og gytjelag der ligger lige under nutidens muldlag. Umiddelbart bag ved rækkerne af træer i billedets baggrund løber den nuværende kystlinje.

 

Af Peter Deichmann, pcd@museumlollandfalster.dk

 

Udgravningen er en udvidet forundersøgelse af et mindre område (dræneret areal = 4.668 kvadratmeter) i vindmølleparken øst for Rødbyhavn. I neolitikum lå området under vand i den ydre del af en af områdets to laguner (i kote minus 2,5-2,9 i DVR90). Forundersøgelsen blev foretaget ved at grave to søgegrøfter igennem området, orienteret omtrent nordøst-sydvest.

 

Forløb af stager og pinde
De arkæologiske fund på lokaliteten bestod langt overvejende af træstager, fundet både vandretliggende, lodretstående og skråtstillede. Specielt i tre tilfælde kunne der påvises mulige konstruktioner. Omtrent midt i grøft 2 kunne der erkendes et ca. 10 meter langt forløb af disse nedsatte stager og pinde, forløbende omtrent nord-syd. Anlægget har været relativt spinkelt konstrueret med flere stager og pinde på 1,5-2 cm, hvilket dog også er konstateret på flere andre lokaliteter i laguneområderne.

 

Udgravning i terrasser

I denne del af stenalderlagunen skal man langt ned, mellem 2 og 3 meter, for at finde de lag, hvor de arkæologiske fund begynder at dukke op. Af sikkerhedshensyn graves der nedad i terrasser for at undgå sammenstyrtning af siderne i nedgravningen.

 

Nord herfor, i det yderste nordlige hjørne af grøft 2, blev der fundet 7-8 parallelt- og vandretliggende stager, som tolkes som rester af en konstruktion. Grundet fundets placering helt op ad yderkanten af søgegrøften, blev der kun undersøgt en ca. 1,5 meter lang sektion af disse stager. Disse må dog have indgået i sammenhæng med lignende vandretliggende stager, som blev fundet, da lokaliteten blev forundersøgt. Konstruktionen har derfor været mindst 5,5 meter lang. Der blev hverken fundet lodrette eller skråtstillede stager i direkte tilknytning til de vandrette. Fund af to lodretstillede stager i omtrent forlængelse af dette forløb kan imidlertid være tegn på, at konstruktionen rent faktisk har stået på dette sted, og ikke er løsrevet og sekundært aflejret. Fundet minder om lignende konstruktioner fra MLF00933-II.

 

Træstager

Lodret- og skråtstillede træstager, der indgår i et mindre, neolitisk fiskeanlæg, muligvis til fangst af fladfisk.

 

Særlige konstruktioner?
Omkring midten af grøft 1 blev der fundet tre vandret- og parallelt liggende stager i forlængelse af hinanden og med delvist indbyrdes overlap. To af disse var tilspidsede, og den længste har mindst været fire meter lang, men fortsatte ud af søgegrøften, hvorfor afslutningen ikke blev lokaliseret.

 

Udgravningstegning

Grupper af træstager nedstukket i den neolitiske lagune. Den stiplede linje markerer et forløb, som kan udgøre dele af et fiskeanlæg, selvom også andre tolkninger er mulige. Skråtstillede stager er markeret med blåt, de lodretstillede stager med gult.

 

Af øvrige fund kan nævnes en enkelt mindre, men meget fint tilspidset kort lodretstående pind med den tilspidsede ende opad, dog tolket som værende sekundært aflejret sådan i driftsgytjen. Derudover blev der fundet en del naturtræ, ganske få stykker bearbejdet flint, et enkelt fiskeskelet og et enkelt mindre knoglefragment.

 

Dokumentation af undersøgelsen
Der blev ikke registreret egentlige profiler, men der blev foretaget en registrering og kote-opmåling af lagdelingen igennem begge søgegrøfter og foretaget en grundig opmåling af moræneoverfladen i hele søgegrøfternes overflade.

 

Der er endnu ikke foretaget absolutte dateringer på lokaliteten, men der er udtaget prøver fra en række af de fundne stager og mulige konstruktioner for at kunne foretage bl.a. vedbestemmelse og C14-dateringer, så lokalitetens aktivitetsspor kan indpasses i den store sammenhæng for området.