Flinthugning og fiskeri i stenalderen

Vandfyldt udgravning

Udgravningen ligger midt ude i den nu inddæmmede Rødby Fjord. For at kunne undersøge, hvad der gemmer sig under overfladen, må der derfor drænes først. - Og går drænet i stykker, ja, så får man hurtigt våde fødder (og mere til).

 

Det undersøgte område ligger et stykke ude i det fossile stenalder-fjordlandskab. Udgravningen gav ikke mange fund, men viser derimod eksempler på de forskellige aktiviteter, der fandt sted væk fra selve bopladsen, og hvor man udnyttede det brogede landskab af våde og tørre zoner i fjordområdet.

 

"Ole sad på en knold og … huggede flint"

Allerede i forundersøgelsen blev der fundet en samling flint ved nogle sten. Flinten omfatter råmateriale, en blok og afslag, der viser forskellige stadier i flinthugningsprocessen. Flere af afslagene kunne sættes sammen indbyrdes og med blokken. Der er også et par såkaldte stikkelafslag, der er rester efter produktionen af en bestemt redskabstype - en såkaldt stikkel.

Flinten afspejler en enkelt kortvarig hændelse. Ude i den fugtige strandeng har en person anvendt nogle større sten som en tør siddeplads, mens vedkommende har arbejdet med flinten. Begivenheden kan ikke dateres præcist, men har formodentlig fundet sted i den senere del af jægerstenalder.

 

Fiskeri på mange måder
På et senere tidspunkt i stenalderen - hvor havniveauet er steget yderligere,  og stedet nu ligger i det lave vand lige ud for kysten, er der igen spor efter aktivitet. To, og muligvis flere, tilspidsede stager af træ er blevet stukket helt ned i moræneleret igennem aflejringerne af gytje og tørv.

 

Stagerne er ikke del af et traditionelt fiskegærde. Set i perspektiverne fra de øvrige udgravninger i Syltholm, tolkes de som udtryk for, at man også har haft mere fleksible strukturer. Fx kan de have været brugt til at fæstne flettede net til. Stagerne afventer C14-datering.