Trægenstande i sandet

Tværstiver fra stammebåd

Den ene forarbejde ende af den formodede tværstiver fra en stammebåd.

 

Lokaliteten lå i stenalderen på et beskyttet næs bag rækken af barriereøer, der for 6000 år siden lå langs Lollands sydkyst og beskyttede mod havets rasen. Men trods placeringen i det kystnære miljø var der ikke mange spor efter kystrelaterede aktiviteter. På lokaliteten blev der derimod registreret et ildsted med en hel del ildskørnet flint, et antal vandret- og lodretstående stager samt et enkelt vandretliggende spyd. Desværre blev der ikke registreret regulære konstruktioner på lokaliteten.

 

Bearbejdede træstager
Af særlige fund er en ca. 70 cm lang bearbajdet trægenstand med tilspidsning og rektangulære gennemboringer i begge ender. Typen kendes fra Ertebøllekulturen, hvor den menes at være anvendt som tværstiver i en stammebåd. En C14-datering af genstanden skal være med til at tidsfæste lokaliteten, da andre dateringer herfra har givet en meget bred datering.

 

Derudover er der fundet en 3,2 meter lang træstage, med tilspidsning i den ene ende og henholdsvis et halvmåneformet og et rektangulært indhak i den anden. Genstandens funktion er usikker, men den kan have været en del af et fiskegærde eller fra en hyttekonstruktion.

 

Udgravning af spyd

Peter Deichmann graver lodretstående spyd ud.

 

De to trægenstande er fundet i de tykke sandlag, som er dannet gennem flere år med oversvømmelser og havniveaustigninger. Genstandene er flydt væk fra deres oprindelige plads, hvorfter de er blevet indlejret i sandet. Derfor er det svært at sige præcis, hvor de kommer fra og deres funktion.

 

Hvor kommer træet og flinten fra?
Syd for lokaliteten ligger MLF933-II, hvor der langs den gamle kyst er fundet flere fiskegærder. Området har været under konstant påvirkning af havet, og særligt kysten er blevet påvirket. Derfor er det nærliggende at forestille sig, at trægenstandene kan stamme fra disse fiskegærdekonstruktioner, der kan være gået til under en storm, eller fra en kæntret stammebåd. Med tiden er genstandene drevet i land og er blevet indlejret i sandlaget uden for deres kontekst.

 

Ligeledes er der registreret en del flint på lokaliteten, hvoraf en større koncentration af skarpt flint må stamme fra en nærvedliggende og med tiden oversvømmet boplads.

 

Efterbearbejdningen af materialet er ikke påbegyndt, og der forelægger derfor ingen dateringer endnu.