Fiskeri, fuglefangst og fantastiske fund

Grus og sand i udgravningen

Den daværende kystzone fremstår som et lag af grus og sand med sten i alle størrelser.

 

I baggrunden ses teltet, hvor den U-formede fletværksmåtte afdækkes med spatel og pensel.I den fossile lagune øst for Rødbyhavn pågår for tiden den arkæologiske udgravning af en større stenalderlokalitet, der omfatter et areal på ca. 5000m². Lokaliteten er beliggende direkte ved kysten, hvor denne formodes at have gået engang i yngre stenalder.

 

At vi befinder os ganske nær den datidige kyst, ved vi dels fra tidligere undersøgelser, og dels fordi selve kystzonen fremstår meget tydelig i den nordlige del af udgravningsfeltet. Her er der således i et lag af sand og grus aflejret et ca. 20 meter bredt bælte af sten i alle størrelser, hvorimellem der findes spredte oldsager i form af flint og knogler. Nord for stenstrøningen op mod tørt land stiger fundintensiteten, mens den daler mod syd i gytjelagene, som er aflejret på dybere vand.

 

Fletværksmåtte

Den U-formede fletværksmåtte vandret aflejret nær den datidige kyst. 

 

Fiskegærdet

Umiddelbart syd for stenstrøningen er der blevet afdækket en flettet måtte fra et af de fiskegærder, som stenalderens fiskere satte på udvalgte kystnære steder. Måtten strækker sig over knap 25 meter og forløber i en bue, således at den danner et U, der er åbent ud mod lagunen. Den består af lange, slanke kæppe, der er flettet tæt imellem næsten lige så spinkle opstandere. Disse er sat med kun 25 centimeters mellemrum. Hvorvidt gærdet oprindeligt har stået på stedet, er skyllet - eller evt. bragt ind til reparation eller vedligehold er stadig uvist. Den fine konstruktion kunne tyde på, at funktionen har været forskellig fra de grovere gærder, som de kendes fra områdets andre lokaliteter, og det samme gælder U-formen, hvis man antager, at denne er den oprindelige position.

 

Lyster

Fiskelyster med to sidegrene og benspids fundet på lokaliteten i Rødbyhavn.

 

Unikke fund

I området syd for stenstrøningen er der foruden fiskegærdet gjort andre fund, der vidner om hvilke aktiviteter, der fandt sted her engang. Ikke overraskende relaterer flere sig direkte til udnyttelsen af havets ressourcer. To genstande påkalder sig særlig opmærksomhed pga. deres usædvanligt fine bevaringstilstand. Nedstukket i den marine gytje fandtes således den nederste del af en fiskelyster beregnet til at stange ål. Stykket er fragmenteret, men består af dele af begge sidegrene og benspidsen siddende let forskudt imellem dem. Forbindelsen imellem lystersidegrene og benspids er længe antaget, men det er sandsynligvis første gang, at sammenhængen er dokumenteret i praksis.

 

Tegning af lysterkonstruktion

En fiskelyster består af et langt skaft, hvor der for enden er monteret to sidegrene til at klemme fast om ålen og en benspids til at spidde den.

 

Lige så fint bevaret som fiskelysteren er den yderste ende af en skæftet pil, som fremkom ved muldafrømning med gravemaskinen. Stykket er ca. 10 cm langt og knækket i to dele, men spidsen er intakt med isiddende pilespids og bevaret klæbemasse og surring, hvilket i øvrigt kun kendes i ganske få andre tilfælde. Derudover kan nævnes spidsen af en køllepil til fangst af fugle og endnu et fragment af en fiskelyster.

 

Pileskaft

Pileskaft med isiddende pilespids af flint fastgjort med surring og klæbemasse. Selve pilespidsen er en såkaldt tværpil, der var i anvendelse i både Ertebølle- og Tragtbægerkultur.

 

Fremtidige undersøgelser

Siden afdækningen af den U-formede fletværksmåtte er der fremkommet yderligere en flettet måtte. Denne er mere ødelagt end den første, men umiddelbart forekommer den endnu mere spinkel i konstruktionen. Det bliver interessant at få analyseret og dateret materialet, der indgår i måtterne, med henblik på at sammenligne dem indbyrdes og med gærderne fra de andre lokaliteter i lagunen. Måske vil det vise sig, at forskellen i konstruktionen ikke skyldes en anderledes funktion, men derimod er kronologisk betinget og/eller de tilgængelige råmaterialer. I hvert fald er den tilsvarende fine fletværksmåtte, der blev fundet på MLF00906-I dateret til tiden imellem 2600 og 2300BC, dvs. Enkeltgravskulturen. Enkeltgravskulturen efterfølger tidsmæssigt Tragtbægerkulturen og opfattes traditionelt som repræsenterende et brud med denne.