En tid med store forandringer

Morgenstemning i vindmølleparken

En smuk morgen med disen, der omkranser de arkæologiske udgravninger i vindmølleparken øst for Rødbyhavn.

 

Lokaliteten giver et interessant indblik i de aktiviteter, der fandt sted i det kystnære miljø for 5-6.000 år siden. Lokaliteten ligger ved kanten af en tidligere lagune eller lavvandet fjord, som har strakt sig ind mod Rødbyhavn fra åbningen mod øst ved Hyllekrog. I dag er området tørlagt, men frem til etableringen af diget i slutningen af 1800-tallet var her stadig et lavvandet område. Udgravningen har vist, at havet oversvømmede området for lidt over 6000 år siden, og aktiviteterne, som museets udgravninger har påvist, er knyttet til det kystnære område, især det område, der har ligget på lavt vand. Aktiviteterne i området faldt i en meget interessant periode i vores historie, nemlig på det tidspunkt, hvor vi gik fra et samfund med jægere og samlere til et samfund domineret af bønder. Dette erhvervsskift beskrives ofte som en af de største omvæltninger i menneskehedens historie.

 

Flettet fiskemåtte

Flettet fiskemåtte, der er ca. 6,5 meter langt og fremstillet af hassel. Dateret til ca. 2500 f.Kr.

 

Land, vand og det midt imellem
Traditionelt bliver der på kystbopladser skelnet imellem bopladsområde og udsmidsområde. Bopladsområdet befinder sig naturligt nok på tørt land, mens udsmidsområdet derimod ligger i vandet ud for bopladsen. Udsmidsområdet er karakteriseret ved deponeringer af affald i form af slagteaffald og kasserede redskaber.  Denne lidt unuancerede opfattelse af det lavvandede område ud for bopladserne er under opbrud i disse år. Grundige analyser af de fund, der gøres i disse områder, tyder på, at der kan optræde en vis form for systematik i deponeringen af genstande på lavt vand.  De knogler, der findes i området, ligger ikke tilfældigt spredt, men samler sig i sorterede grupper. På denne lokalitet er der således fundet over 50 underkæber, eller dele heraf, inden for et meget begrænset område. I denne fundkoncentration er der tillige gjort en lang række andre spektakulære fund, såsom to hjortetaksøkser med bevarede dele af træskaftet, et stykke ornamenteret træ, keramik, et hjortetaksskaft m.m.

 

Hjortetaksøkse

T-formet hjortetaksøkse, der er forsynet med skafthul, hvori der stadig sidder et lille stykke af det oprindelige træskaft.

 

Et rituelt deponeringsområde
Da der også under denne udgravning er fundet flere træredskaber, som er stukket lodret ned i fjordbunden, er området tolket som et rituelt deponeringsområde. Altså et område, hvor befolkningen ofrede genstande til guderne. De nærmeste paralleller til dette er indlandets offermoser, hvor der findes tilsvarende kombinationer af fund.