Resens Kort over Rødby

Resens kort over Rødby

 

Navnet
Den femte og sidste købstad på Lolland er Rødby, hvis navn lyder, som om byen enten er rød eller ryddet, til begge ord, som det er sammensat af, svarer nemlig danske lyde, men hvorfor den hedder sådan, står ikke fast.Beliggenhed
Den ligger på øens sydlige kyst, direkte nord for Wismar i hertugdømmet Meklenborg. Havet nærmest ved byen har ikke dybere vand, end at kun små joller kan sejle frit på det. Derfor er der ca. en mil fra byen et sted, hvor skibe kan lastes og losses.Kirken
Blandt Rødbys sognepræster var fordum den bekendte Rasmus Hansen Rerav, der oversatte flere bøget fra fremmede sprog til dansk. Han fik en brat død i 1582.Rettigheder
Christian I tillod i 1454 byboerne, der førhen kun adskilte sig lidet fra landbefolkningen, at eksportere deres handelsvarer med skibe til Tyskland. Christian II tildelte dem i 1517 halvdelen af øen Langø. Frederik II fritog dem i 1582 for den slags ret, som kaldes nafn (nævn). Christian IV tillod dem i 1630 at eksportere ældre heste.Anden beskrivelse af RødbyRødbys beliggenhed
Rød-by, en flække på Lolland i den sydlige del af forvaltningsområdet Fuglse-Herred, indtager ved sin beliggenhed den østlige bred af en bugtet fjord, som fra vest mod øst skærer sig ind i landet i ikke videre udstrækning.
Mens den førhen var en landsby, regnes den i dag for en rigtig by, fordi det er muligt for denne plads at drage fordel af sejlads, fiskeri, græsning og agerbrug. På søkort kaldes pladsen Roobuy, hvor ligesom ved Aalholm slot skibe lastes med byg og nødder.
Blandt Rødbys præster er Rasmus Hansen Rerav navnkundig. Hans fromme iver for kirken og særdeles velbevarede flid med at læse gejstlige forfatteres skrifter fremgår fyldigt af gudelige og yderst nyttige bøger, som han i stort tal oversatte fra tysk til dansk og forskaffede vid udbredelse til gavn for fromme mennesker. Ligesom jeg med sandhed kan påstå, at ingen dansker på dette område har præsteret en indsats, der kan måle sig med hans (hvis man som den eneste ville undtage den lige så navnkundige Viborgbisp magister Niels Arctander), således ville jeg også med sikkerhed erklære, at lige så meget som salig doctor Hemmingsen, hvis husfælle samme Rerav var i overordentlig mange år, med sine skrifter har været til gavn for de lærde, lige så meget har den andens fromme anstrengelser været til vinding for de folkelige og menigmand. Han afgik ved en pludselig død d. 3. april 1582.

 

Rødbys privilegier
Til gengæld for de udgifter, byrder og ulemper, som beboerne ved Rødby skulle bære ved at befordre rejsende ad de kongelige vejanlæg videre til Tyskland, gav kong Christian I af Danmark Rødbynitterne samme frihed som borgerne i de øvrige byer på Lolland til at udføre varer til Tyskland på egne skibe.