Resens kort over Nykøbing

Resens kort over Nykøbing

 

Beliggenhed
Den vigtigste by på Falster er Nykøbing, som ligger på den sydlige del af den kyst, der er nærmest ved Lolland, nemlig ved selve overfarten til Lolland.Slottet
Blandt dens offentlige bygningsanlæg er det vigtigste slottet, der ligger lige op ad byen. De dronninger, som overlever deres kongelige gemal, plejer at bebo dette slot som enkesæde, således som dronning Sophia har gjort, da Frederik II var død, og ligeledes Magdalena Sibylle, den udvalgte prins Christian den Femtes enke. Og i vore dage plejer kong Frederik den Tredies enke, Hendes Durchlauchtighed Sophia Amalia, ofte at opholde sig dér.Slottets omgivelser
Det smukkeste af dette slots omgivelser udgør mod nord havet, som flyder helt ind til det, mod syd en lavvandet sø og endvidere både den tilgrænsende have og andet, der er indrettet til fyrsters pragt.Byens kirke
Byens eneste kirke er den, der kaldes Graabrødre Kirke, dvs. franciskanernes basilika eller helligdom, der før reformationen eller under pavedømmet blev indrettet til byens sognekirke af Frederik I i året 1532.Skolen
Efter kirken er der af byens offentlige bygninger skolen, som dronning Sophia, Frederik II's hustru, skænkede tretusind rigsdaler, for at dels rektoren, dels to hørere kan leve af renterne; hun skænkede også otte elever 150 rigsdaler hvert år, så at de kunne give ca. 18 årligt til hver af dem. Den samme skoles indkomster forøgede Frederik III's hustru, den Durchlauchtigste dronning Sophia Amalia, idet hun anviste et stipendium til comrektoren og hvem der i fremtiden skal fungere i det embede. Denne skole er den største i byen; foruden den er der også en mindre, hvori drengene kun lærer at læse og skrive på dansk.Fattighuset
Efter skolen er der en fattiggård, bestemt til underhold for de fattige, hvis indkomster for største delen skyldes Frederik II og hans enke dronning Sophia.Rådhuset
Den sidste af de offentlige bygninger er rådhuset, som engang var en del af Franciskanerklostret; da Frederik I nemlig bestemte den indre del af dette kloster til sognekirke, gjorde han den ydre til rådhus.Anden beskrivelse af Nykøbing
Ny-kiøbing, hos Pontanus: Nicopia, hos Rutger: Nycopia, hos Erik Pontoppidan: Neocopia eller Neapolis, udleder sit navn af Ny, dvs. novus, og betegnelsen kiøbing ligesom Saxkiøbing, Rudkiøbing, Ringkiøbing, Stubbekiøbing osv.
Nykøbing er den førende og smukkeste by på Falster, i det søndre herred, beliggende på den vestlige kyst ved det smalle farvand mellem Falster og Lolland, der hedder Guldborgsund, fordi det ved besejling kan tjene til borgernes fordel. Hertil føres for det meste de, som fra København er på vej til Rostock i hertugdømmet Meklenborg.
Nord for sig har den den berømte gamle og så yndigt beliggende borg ved navn Nykiøbing Slot, som Norges konge i året 1288 indesluttede med belejring, på det sted man begyndte at bygge et andet og smukkere i 1589, hvori dronning Sophia, datter af hertug Ulrik af Meklenborg og gemalinde til kong Frederik II af Danmark efter kongens død havde sin bolig fra 1588 til 1631, i hvilket år hun selv døde på dette sted. Hun nød slottets indtægter fra 1525, i hvilket år de blev tillagt og givet hende som livgeding, så længe hun levede. I løbet af den tid stiftede hun fromt et legat med en stor sum penge til hospitalet i Nykøbing til fattiges underhold og smykkede byens kirke med et fremragende alter. Efter hendes død boede den kongelige prins Christian på slottet sammen med sin hustru Magdalena Sybilla, der efter gemalens død forblev i det til 1652, hvor fyrsten af Sachsen tog hende til ægte. I vore dage beærer dronning Sophia Amalia, enke efter kong Frederik III af Danmark, dette sted med sin nærværelse. Foruden andet livgeding havde den nævnte overladt hende slottet med tilliggende godser som livsvarig besiddelse.
Byen selv kan fryde sig ved en enestående kirke, på folkemålet Graa-Brødre Kirke, dvs. Franciskanernes kirke; de ændrede nemlig byens kloster og bestemte det til offentlige gudstjenester i 1532 med kong Frederik I af Danmarks samtykke.