Hellig Trefoldigheds kilde, Kappel

Hellig Trefoldigheds kilde i Kappel sogn på Vestlolland er nær forbundet med selve kirken. I et brev fra Christian I fra 1464 fik sognefolkene i den vestlige del af Vestenskov sogn lov til at fortsætte og afslutte bygningen af et kapel. Præsten i Vestenskov, hvor sognekirken lå, frygtede, at beboerne i sognets vestlige del skulle svigte deres kirke til fordel for det nybyggede kapel, og Christian I indskærpede derfor sognefolkene om fortsat at søge Vestenskov kirke som deres rette sognekirke. Kilden er ikke direkte nævnt i brevet, men det antages at kapellet er rejst i tilknytning til den allerede eksisterende og søgte kilde på stedet, og siden har det givet sognet sit navn - Kappel.
At kilden har været søgt er sikkert, for i 1570 befalede Frederik II at kapellet skulle nedrives og kilden "tilskydes" på grund af den megen misbrug, afgudsdyrkelse og handel, som blev bedrevet på stedet. Nedrivningen blev imidlertid ikke til noget, for folk i Kappel talte deres sag så godt overfor lensmanden på Ålholm slot, Albert Oxe, at han fik nedrivningen udskudt, og et nyt kongebrev blev udstedt året efter på Nykøbing slot. Heri i pålægges Erik Rud i Ravnsborg len at skaffe degnen ved Vestenskov kapel en passende bolig, hvilket viser at nedrivningsordren var tilbagekaldt.

Grunden til at man i middelalderen ønskede at bygge et kapel i tilknytning til en helligkilde var, at folk, efter kildebesøget, følte trang til ved bønner og gaver at takke gud, og bede om helbredelse for sygdom og smerte. Til disse andagtssøgende byggede man derfor kapeller, der ofte var små og tarvelige. Mange kildekapeller er senere blevet ombygget og udvidede til sognekirker, og heriblandt altså også Kappel kirke, hvor Hellig Trefoldighed Kapel er bevaret som kirkens kor. Ved prædikestolen findes et råt udhugget granitkar, som muligvis er kapellets første døbefont.

I 1743-44, omtales kilden af forvalter Bek på det nyoprettede gods Gottesgabe således:
"Her på Godset er en Kilde, kaldet Cappels Kilde, hvorved er en tillåset Blok. Vandet i denne Kilde er meget delicat og skal af sig være af Jorden udsprungen. Til denne Kilde kommer hvert Aar St. Hansdag mange Mennisker, som bruger Vandet og giver Penge i Blokken, der siden til fattige Mennisker uddelis. Kilden er ellers beliggende ved en Mølle i Gottesgave Mark, kaldis Cappels Mølle".

Kilden har årligt indbragt mange penge i kildeblokken, og de er siden uddelt til sognets fattige. Kilden var bevaret til omkring 1925, hvor ejeren af gården Sinelund i Knubbeløkke ville grave en brønd i sin mark. Folkene havde gravet godt ned i jorden da de stødte på et hårdt lag, som det ikke var muligt at trænge igennem. De var derfor ved at opgive, men efter ejerens ønske prøvede man at hamre en jernstang gennem det hårde lag, og det lykkedes. Vandet vældede så frem af det lille hul med en sådan voldsomhed, at brøndgraveren hurtigst muligt måtte søge op af brønden, men samtidig svandt vandet i kilden. I dag menes kilden at have ligget i det sydvestlige hjørne af det areal, hvor den fredede stubmølle nu står.

Hellig Trefoldigheds kilde har ligget på den fredede mølles grund.

Ifølge overleveringen lå der på loftet over våbenhuset i Kappel kirke rester af krykker, men resterne forsvandt, da det nye våbenhus blev bygget i 1942. And