LASAs vedtægter fra 2017

 

 

På generalforsamlingen den 15. marts 2017 har LASA vedtaget en ændring til sine vedtægter.

 

Her finder du LASAs vedtægter.

 

Vedtægter for Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark

 

 • 1. Navn

          Foreningens navn er ”Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark”(LASA). Foreningen udgør en kreds under 
          ”Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA)

 

 • 2. Formål

          Foreningens formål er at fremme kredsens lokalarkivers interesse, arbejde og indbyrdes samvirke og styrke
          deres stilling som kulturinstitutioner.

 

 • 3. Virksomhed

           Foreningen formidler kontakten mellem kredsens lokalarkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver.

 

           Foreningen virker for samarbejde mellem kredsens lokalarkiver f.eks. ved udveksling af erfaringer og materiale
           og gennemførelse af fælles aktiviteter (møder, kurser, udstillinger, PR- og indsamlingskampagner m.v.)

 

           Foreningen søger at fremme samarbejdet mellem kredsens lokalarkiver og andre former for lokalhistorisk
           virksomhed i kredsen (museer, lokalhistoriske foreninger, biblioteker m.v.), og tegner lokalarkiverne over for
           offentlige myndigheder, andre institutioner og foreninger m.m. i alle spørgsmål, der rækker ud over det enkelte
           arkivs/arkivsamvirkes virkeområde.

 

 • 4. Medlemmer

           Foreningen består af medlemmer organiseret i en landsdækkende arkivorganisation.

           Hvert arkiv har ét medlemskab.


 • 5. Bestyrelse

          Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges blandt de ordinære medlemmer på
          foreningens generalforsamling.

          ”Et ordinært medlem kan maksimum have to repræsentanter i bestyrelsen. Formand og kasserer må ikke
          komme fra samme arkiv. Formand og næstformand må ligeledes ikke komme fra samme arkiv”.

 

          Valgbar til bestyrelsen er medarbejdere ved medlemsarkiverne samt medlemmer af disses bestyrelser.

              

          Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at 2 henholdsvis 3 af disse efter tur er på valg hvert år.
          Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år, således at der hvert år er 1 revisor på valg.

 

          Generalforsamlingen vælger tillige hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisor suppleant.

 

          Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og fastsætter selv sin
          forretningsorden.

 

          Bestyrelsen kan udpege kassereren uden for bestyrelsens kreds.

          Foreningen hæfter i forhold til 3. mand alene med sin formue. Foreningens medlemmer, inkl. amtskreds-
          bestyrelsen, hæfter ikke for foreningens gæld.

 

 • 5a. Tegningsret for foreningen

           Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og næstformand for bestyrelsen i fællesskab.

           Tegningsretten er retten til at skrive under på foreningens vegne.

 • 6. Generalforsamling

           Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

              

           Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
           
           1. Valg af dirigent


           2. Beretning

           3. Regnskab

           4. Indkomne forslag

           5. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent

           6. Valg

           a: 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

           b: 1 revisor og 1 revisor suppleant

           7. Eventuelt

           Stk. 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger 
           før  generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne, således at de er disse i hænde 
           senest 1 uge før generalforsamlingen.

           Stk. 2.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal
           holdes, hvis mindst 1/5 af medlemmerne over for formanden fremsætter ønske herom med motiveret
           dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at der er fremsat ønske herom.

           Stk. 3.  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne
           ledsaget af dagsorden.

 

           Stk. 4. Hvert ordinært medlem råder over én stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved
           personligt fremmøde.

 

           Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog § 8.

           Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der foranstaltes skriftlig afstemning.

 

 • 7. Økonomi

           Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

           Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

           Generalforsamlingen vedtager budgettet og fastsætter herunder kontingentet for det efterfølgende år.

 

 • 8. Vedtægtsændringer

           Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

           Ændringer af vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed, når mindst
           halvdelen af kredsens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

 

 • 9. Opløsning

          Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers
          og højst 6 ugers mellemrum, hvoraf den sidste skal være en ekstraordinær generalforsamling med dette ene
          punkt på dagsordenen.

 

          Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om foreningens formue og andre aktiver, dog
          således at de kommer en historisk forening, institution eller forskningsopgave til gode. Foreningens arkiv
          placeres efter aftale mellem bestyrelsen og SLA.

 

 • 10. Ikrafttræden

          Denne vedtægt og efterfølgende vedtægtsændringer træder i kraft efter godkendelse af Generalforsamlingen.

 

 

          Nærværende vedtægter afløser vedtægter af den 26. marts 2008

 

 

           Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. marts 2016

 

 

 

           Geert A. Nielsen

           Dirigent

 

            Sendt til orientering til SLA, Hanne Hauge, kontorfuldm